مدیرعامل : مهندس محمد رضا نصرآبادی

دکتر سعید ظریفیان مدیر روابط عمومی:دکتر سعید ظریفیان ( با سابقه بیش از 10 سال )

 مدیر واحد مالی: سید کریم موسوی

 مسئول و سرپرست کارگاه:اقای مسعود حسین ابادی

 مدیر واحد خدمات بالانس در محل و آنالیز:سید مهدی فضلی ( با سابقه بیش از 14 سال در عرصه صنعت بالانس )