ارتباط با واحد روابط عمومی:

اقای دکتر سعید ظریفیان

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱ الی ۳ داخلی ۱۰۹