ارتباط با مدیر واحد مالی:

جناب اقای موسوی

02636100701-3 داخلی    105  و   107