ارتباط با مدیر عامل : مهندس نصرابادی ۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱ الی ۳ داخلی ۱۰۶