ارتباط با مدیر دفتر مدیر عامل:

خانم قره داغی

02636100701-3 داخلی 101

فکس : ۰۲۶۳۶۱۰۲۸۱۷