[mk_image src=”https://shahintanzim.com/wp-content/uploads/2016/03/tamirat.jpg” image_size=”full”]

با اهمیت یافتن بهره وری و افزایش سطح تولید در مجموعه های صنعتی کشور عمر قطعات و بازدهی انها اهمیت فر اوانی پیدا نمود .

طراحی مجدد به معنای اغازی دوباره در فرایند طراحی و ایجاد تغیرلتی در جهت بهبود یک یا چند هدف طراحی میباشد.

کارشناسان این شرکت با اگاهی کامل از فرایند طراحی و ساخت تجهیز با استفاده از جدیدترین روش های طراحی و بهینه سازی محصول مورد نطر را ارتقا خواهند داد.