ارتباط با سرپرستی کارگاه:

 

  • جناب اقای داوود هراتی
  • ۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱-۳ 
  • داخلی ۱۰۴
  • ۰۹۱۲۰۴۹۴۹۸۰