با اهمیت یافتن بهره وری و افزایش سطح تولید در مجموعه های صنعتی کشور عمر قطعات و بازدهی انها اهمیت فر اوانی پیدا نمود .

طراحی مجدد به معنای اغازی دوباره در فرایند طراحی و ایجاد تغیرلتی در جهت بهبود یک یا چند هدف طراحی میباشد.

کارشناسان این شرکت با اگاهی کامل از فرایند طراحی و ساخت تجهیز با استفاده از جدیدترین روش های طراحی و بهینه سازی محصول مورد نطر را ارتقا خواهند داد.