ارتباط مستقیم با واحد بالانس در محل و آنالیز ارتعاشات:

اقای سید مهدی فضلی

۰۲۶۳۶۱۰۸۷۴۲ و ۸۷۵۱