ارتباط مستقیم با واحد بالانس در محل و آنالیز ارتعاشات:

جناب اقای سید مهدی فضلی

۰۲۶۳۶۱۰۸۷۵۱

۰۲۶۳۶۱۰۸۷۴۲

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱-۳ داخلی ۱۰۸

۰۹۱۲۰۲۹۹۳۰۰