ارتباط با مدیر واحد مالی:

جناب اقای موسوی

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱-۳ داخلی    ۱۰۵  و   ۱۰۷