ارتباط با مدیر واحد مالی:

سرکار خانم عسگری

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱ الی ۳ داخلی ۱۰۵