ارتباط با مدیر دفتر مدیر عامل:

خانم قره داغی

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱-۳ داخلی ۱۰۱

فکس : ۰۲۶۳۶۱۰۲۸۱۷