ارتباط با مدیر دفتر مدیر عامل:

سرکار خانوم قره داغی

۰۲۶۳۶۱۰۰۷۰۱ الی ۳ داخلی ۱۰۱

فکس : ۰۲۶۳۶۱۰۲۸۱۷